İş Etiği

İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları, uymamız gereken mesuliyet sahibi davranışların ölçülerini belirler ve önemli etik konularda nasıl bir davranış uygulayacağımız konusunda bizlere kılavuzluk eder.

Hepimiz gerek kendimiz gerekse şirketimiz için doğru olanı yapmak isteriz. Şirketimiz çalışanlarının tümü kurallara ,yasalara, İş Etiği İlkelerine ve her türlü şirket düzenlemesine uyum sağlamalı, yapılan davranışların sorumluluğunu almalıdır. Wipelot Teknoloji çalışanları olarak İş Etiği Kurallarına, bu kurallar ile paralel ilerleyen tedbirlere, yasa ve düzenlemelere, şirket politikası ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüyüz .Beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızı da bunlara uymakla sorumlu tutar birbirimizi farkındalık sağlamamız gereken her konuda denetler ve bilinçlendiririz. Tüm yöneticilerimiz öngörülen ilke ve politikaların nasıl uygulanması gerektiği konusunda öncülük eder, birlikte çalıştıkları ekiplerin İş Etiği Kuralları’nı anladıklarından ve uyguladıklarından emin olur ve gerektiğinde tüm hukuki ve etik konuların rahatlıkla konuşulabileceği bir platform hazırlar. İş Etiği Kurallarının uygulanmadığını düşündüğümüz durumlarda şüphelerimizi yöneticilerimiz başta olmak üzere İnsan Kaynakları Departmanı’na da iletiriz.İş Etiği Kuralları;Dürüstlük;

Kurum içi ve kurum dışı tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır. Tüm ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ile hareket ederiz.Gizlilik;

Çalışan yaptığı iş ve kurum hakkında her türlü bilgiyi saklamak zorundadır. Çalışan yapılan iş ile ilgili bilgileri , sırları, ücret, yan hak, fayda ve eğitim gibi özlük bilgilerini, müşteri, tedarikçi ve firma bilgilerini, ticari sır, iş planları ve stratejik planları, mali bilgileri, Ar-ge çalışmalarını, üretime yönelik bilgileri tüm bunlara ilişkin ticari ve şahsi bilgileri, sayılanlarla sınırlı kalmaksızın her türlü ticari, mali, hukuki, teknik, idari vb. bilgileri ve dokümanları yetkili olmayan kişilere veya kurumlara veremez, bu bilgilerin mahremiyeti ve gizliliği esastır ve bireylerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk, şirket ile ilişiğin kesilmesi durumunda dahi devam eder. Hepimizin şirketimize, iş arkadaşlarımıza , müşteri ve tedarikçilerimize ait özel bilgilere erişimimiz olabilir bu bilgileri yalnızca görevimiz gereği profesyonel amaçlarla yasalara uygun kullanır ve bu bilgileri sadece yetkili kişiler ile paylaşırız.Çıkar Çatışması;

Tüm şirket çalışanları görevleri esnasında şirket çıkarlarını gözetir, bireysel çıkarlar ve şirket çıkarlarının çakışabileceği durumları önler. Tedarikçilerle ve müşterilerle bireysel ilişkiler çıkar çatışmasına zemin oluşturabilir. Bu sebeple mutlak kural olarak, çıkar çatışmasından kaçınırız. Kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız ve verilen hiçbir faydayı kabul etmeyiz. Şirket çalışanları; şirket olanaklarını ve kaynaklarını kötüye kullanmaz, şirket adını, itibarını ve pozisyonumuzu kullanarak bireysel olarak veya yakınlarımız için çıkar sağlamak adına tüm eylemlerden ve davranışlardan kaçınırız. Şirketimizdeki görevlerimiz ve yetkilerimiz aracılığıyla sahip olduğumuz bilgileri ifşa etmez, kişisel çıkarlarımız ve yakınlarımızın çıkarları adına kullanmayız.Sorumluluklar;

Şirketimiz, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarında gereken tüm hassasiyeti ve özeni gösterir. Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan tüm talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketimizde karşılıklı saygının olduğu, iş birliğinin esas alındığı, profesyonellik dışı, taciz ve art niyet içeren davranış modellerinden uzak herkese eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamının yaratılması mutlaktır.


Yasalara ve Mevzuata Uyum Sorumluluğu;

Şirketin tüm çalışanları yasalara ve mevzuata uygun davranacaklarını, kendisini ve şirketi zarara sokacak herhangi bir davranışta bulunmayacaklarını, bu konuda her türlü önlem alacaklarını taahhüt ederler. İş Kanunu, Ceza Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu başta olmak üzere, ve sair kanunlara ve mevzuata aykırı hareketlerde bulunmaktan kaçınacaklarını, aksi halde sorumlu tutulabileceklerini kabul ederler.Görevde Özen Sorumluluğu;

Çalışanlar, gerek iş yerinde gerek müşterilerin iş yerlerinde görevlerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmazlar.Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluk;

Çalışanlar, çevreye ve topluma karşı hassas davranacaklarını, topluluk kurallarına uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler.İşyeri İlke ve Kurallarına Uyma Sorumluluğu;

Çalışanlar sözlü veya yazılı olarak bildirilen işyeri kurallarına riayet eder, kurallarda yapılacak olan güncellemeleri takip eder ve bu kurallara uyacaklarını taahhüt ederler.Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu;

Şirket çalışanları, çalışma arkadaşlarına, yöneticilerine ve pay sahiplerine karşı davranış ve ilişkilerinde özen ve dikkat göstereceklerini kabul ederler.Çalışanlara Karşı Sorumluluk;

Şirket, çalışanlara karşı iş etiği kurallarına, işyeri kurallarına, her türlü yasaya ve mevzuata uygun davranacağını, tüm çalışanlarına karşı eşit ve adil olacağını kabul eder. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir.Müşterilere Karşı Sorumluluk;

Tüm şirket çalışanları, şirket müşterilerine karşı örf ve ahlaka, toplum kurallarına uygun şekilde davranışlarda bulunacaklarını, görevlerini yaparken azami gayreti göstereceklerini, müşterilerin gizli bilgilerinin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü ticari, mali, hukuki, teknik, idari vb. bilgilerinin gizliliğini ihlal etmeyeceklerini taahhüt ve kabul ederler.Rakiplere Karşı Sorumluluk ve Rekabet Kurallarına Uyum;

Şirket çalışanları, rakip şirketler ile olan ilişkilerinde dikkatli olmak ve özen göstermek, haksız rekabet kurallarına uygun davranmak durumundadır. Aksi halde sorumlu tutulacaklarını kabul ederler.Menfaat Sağlama;

Şirket çalışanları, çalışma arkadaşlarından, rakip şirketlerden veya diğer müşterilerden, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemeyi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu kapsamdaki hediye ve menfaati sağlama yönünde girişimde bulunmamayı taahhüt ederler.